کارگاه بلووآرت

دسته بندی نمونه

ماکت کشتی‌های تاریخی

1

Pen Duick

قهرمان افسانه ای اریک تبرلی

1

Columbus Caravels

سه کشتی معروف به فرماندهی کریستف کلمب

1

Jolie Brise Cutter

قایق پرسرعت و معروف فرانسوی

1

Mayflower

اولین 102 مهاجر انگلیسی به آمریکا

10

San Francisco

یکی از معروفترین کشتیهای جنگی آرمادای اسپانیا

1

San Jose Galleon

معروفترین کشتی باری اسپانیا که با 17 بیلیون دلار جواهرات غرق شد

1

Santa Maria

پرچمدار اسکادران سه کشتی کریستف کلمب

bnii1

Bluenose II

نمونه بازسازی شده از کشتی معروف ماهیگیری و مسابقه بلونوز

Close Menu